BRC Packaging – standard stawiający wymagania systemom zarządzania dla producentów opakowań i materiałów opakowaniowych przeznaczonych przede wszystkim dla żywności – został powołany przez British Retail Consortium (BRC) i Institute of Packaging (IoP) w 2001 roku.

Obszar działania systemu BRC packaging

W chwili obecnej obowiązuje piąte wydanie tego standardu. BRC Packaging zawiera wymagania dotyczące higieny zakładu i produkcji oraz systemu zarządzania jakością, które mają doprowadzać do powstawania wyrobu zgodnego z wymaganiami jakościowymi oraz bezpiecznego dla przechowywanej w nim żywności.
Jak informuje firma DNV GL, początek procesu certyfikacji BRC Packaking to określenie, jaki produkt podlega opakowaniu. Standard dzieli je na trzy kategorie:
1 kategoria – opakowania dla wyrobów wysokiego ryzyka, czyli przeznaczonych do spożycia przez człowieka oraz mające bezpośredni kontakt z takimi wyrobami,
2 kategoria – opakowania przeznaczone dla wyrobów wysokiego ryzyka i niemające bezpośredniego z nimi kontaktu,
3 kategoria – opakowania przeznaczone dla wyrobów, gdzie istnieje małe ryzyko wpływu na higienę, bezpieczeństwo wyrobu, który jest opakowany lub na którym się znajdują.


Ważne jest jednak spełnienie określonych funkcjonalnych wymagań przez te opakowania i materiały opakowaniowe. Jako przykład standard podaje np. etykiety na butelki, opakowania do tosterów.
Certyfikat BRC Packaging jest przeznaczony przede wszystkim dla producentów opakowań do żywności, ale jego twórcy chcą, aby był też uwzględniany w innych branżach (szczególnie chodzi tu o trzecią kategorię), jako norma odniesienia przy współpracy klienta z dostawcą, aby klient miał pewność, że otrzyma opakowanie spełniające jego oczekiwania i chroniące wyrób w sposób wystarczający.
System BRC Packaging w dużym uogólnieniu zawiera elementy występujące w ISO 9001 i ISO 22000 oraz w GMP i GHP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej), analizę zagrożeń i ryzyka związanego z zagrożeniami oraz elementy systemu zarządzania jakością.


Standard BRC Packaging w swojej konstrukcji różni się od wspomnianych norm ISO, które zawierają ogólne wymagania dla systemu zarządzania. BRC Packaging narzuca pewne działania wprost. Przykładem jest obowiązek posiadania przez przedsiębiorstwo programu ochrony przed szkodnikami.

Kluczowe elementy standardu BRC Packaging

  • zaangażowanie najwyższego kierownictwa – określanie celów oraz ocena skuteczności realizowanych działań, analiza systemu zarządzania zagrożeniami i ryzykiem, zmian w produktach i procesach oraz procedury wycofania wyrobu,
    system zarządzania zagrożeniami i ryzykiem – lista potencjalnych zagrożeń, analiza zagrożeń i ocena ryzyka,
  • system zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu – m.in. przeglądy i aktualizacja dokumentacji systemowej, nadzór nad dokumentami, audyty wewnętrzne, monitorowanie i zatwierdzanie dostawców materiałów oraz dostawców procesów zlecanych na zewnątrz, nadzorowanie procesów produkcyjnych wykonywanych przez inne jednostki należące do firmy,
  • standardy dotyczące zakładu – pomieszczenia, infrastruktura, zabezpieczenie okien i przeszkleń dachowych, udokumentowana ocena systemu zabezpieczeń zakładu, przeglądy, rozplanowanie zakładu i przepływ produktu,
  • kontrola produktu i procesu – rozwój produktu, zdefiniowane warunki prowadzenia procesu produkcyjnego, projekty graficzne i kontrola grafiki, nadzorowanie procesu druku oraz innych procesów dekoracji, kalibracja, analiza przyczyn źródłowych w przypadku wystąpienia uszkodzenia urządzenia pomiarowego, inspekcja i badania produktu, urządzenia do pomiaru w linii, kontrola jakości,
  • personel – szkolenia i kompetencje, szkolenia wprowadzające dla podwykonawców, szkolenia i ocena kompetencji pracowników, których działania wpływają na bezpieczeństwo produktów, jakość oraz zgodność z wymaganiami prawnymi.

Korzyści z ceryfikatu

Spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu, wymagań prawnych odnoszących się do bezpieczeństwa materiałów opakowaniowych stosowanych w branży spożywczej obowiązujących w Polsce oraz UE, poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie stałej powtarzalnej jakości dostarczanych produktów przez wprowadzenie procedur działania,
­ minimalizacja ryzyka oraz redukcja kosztów związanych z reklamacjami, zwrotami, przez systematycznie podejmowane działania zapobiegawcze i doskonalące, poprawa wizerunku firmy na rynku, zwiększenie zaufania klientów i kontrahentów, uporządkowanie działań, uzyskanie większej systematyzacji i standaryzacji w zakresie produkcji oraz dostarczania bezpiecznych produktów, możliwość współpracy z kontrahentami, którzy wymagają certyfikacji BRC, rozszerzenie aktywności na rynku krajowym i zagranicznym, poprawa komunikacji z innymi organizacjami w ramach łańcucha dostaw, współpracy z kontrahentami, spełnienie wymagań stawianych przez sieci handlowe wobec swoich dostawców.