Państwa członkowskie Unii Europejskiej nie są ograniczone żadnymi barierami w kwestii wzajemnego handlu. Wspólna polityka handlowa dla wszystkich członków UE pozwoliła na usprawnienie przepływu towaru pomiędzy poszczególnymi państwami. Jednolity Rynek Europejski gwarantuje zatem transport towaru pomiędzy krajami, z zachowaniem jakości i bezpieczeństwa wyrobu. Gwarantuje to między innymi certyfikacja CE

Pomimo braku barier członków Wspólnoty obowiązują wymagania dotyczące handlu. Dyrektywa Nowego Podejścia, która powstała w celu uregulowania wymagań bezpiecznego handlu dla produktów, umożliwiła wprowadzenie Jednolitego Rynku Europejskiego. Efektem tego jest pojawienie się oznakowania CE, będącego jednocześnie deklaracją producenta, iż jego produkty są zgodne z wymaganiami dyrektywy. 

Jakie produkty powinny zostać oznakowane CE? Jak wygląda proces certyfikacji i dlaczego należy się na niego zdecydować? 

Oznakowanie CE – jakich produktów dotyczy 

To, jakie konkretne produkty powinny posiadać znak CE, jest uregulowane w Dyrektywie Nowego Podejścia. Istotny jest tutaj, iż znak CE mogą umieścić jedynie producenci posiadający odpowiedni certyfikat, poświadczający, iż jego towary spełniają normy i wymogi stawiane przez Unię Europejską. 

Oznakowanie CE musi zatem bezwzględnie pojawić się na: 

  • nowych wyrobach produkowanych w państwach członkowskich i krajach trzecich, a następnie są przeznaczone na rynek Unii Europejskiej, 
  • wyrobach wtórnych importowanych z państw trzecich, 
  • wyrobach zmodyfikowanych, które jednocześnie podlegają konieczności certyfikacji zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Nowego Podejścia. 

Oznakowanie CE na nowych wyrobach jest zatem koniecznością jeśli producent pragnie, aby jego towar dostał się na rynek europejski – w szczególności do państw Wspólnoty. Należy przy tym pamiętać, że wypuszczając wyroby w kraju, w którym jest on produkowany, konieczne jest jego oznakowanie.

Oznakowanie zgodności jakości wyrobu powinno znaleźć się na konkretnych grupach wyrobu. Nie trzeba umieszczać znaku CE na produktach, które nie zostały wymienione w Dyrektywie Nowego Podejścia. 

Do towarów, które podlegają obowiązkowej certyfikacji zalicza się grupę maszyn, sprzętu elektronicznego, zabawek czy środków ochrony indywidualnej. W szerszym pojęciu oznakowanie CE powinno znaleźć się na towarach

  • wyrobach medycznych – ze względu na wysokie standardy jakości, jakie muszą spełniać. Oznakowanie CE pozwala na potwierdzenie gwarancji jakości producenta, a także spełnienia wszystkich unijnych norm bezpieczeństwa, 
  • materiałach budowlanych – w celu zapewnienia bezpieczeństwa związanego z ich użytkowaniem, 
  • wyrobach chłodniczych i ciśnieniowych – oznakowanie CE w tym przypadku jest podyktowane względami bezpieczeństwa, gdyż brak wysokiej jakości może doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, 
  • towarów elektrycznych – zarówno do użytku codziennego (telewizorów, komputerów, telefonów), jak i sprzętu o bardziej zaawansowanej technologii wykorzystywanego w celach publicznych, 
  • wyrobach meblowych, 
  • towarach importowanych – mowa tutaj o produktach pochodzących z krajów spoza Unii Europejskiej. 

Najważniejsze informacje o certyfikacji CE 

Certyfikacja CE pomimo tego, że jest obowiązkowa dla wielu grup towarów, które są przeznaczone na rynki europejskie, przynosi spore zyski producentom. 

Wynika to z tego, że umieszczenie oznakowania CE na opakowaniu produktu lub w karcie informacyjnej, to sygnał, iż towar spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa i jakości. Dzięki temu możliwe jest pozyskanie zaufania klientów oraz zdobycie nowych kontrahentów. 

Dodatkowo oznakowanie CE to szansa na wejście na rynki europejskie, a co się z tym wiąże – rozszerzenie zasięgu firmy w innych państwach Wspólnoty. Warto zatem przygotować się do całego procesu certyfikacji i we współpracy z jednostką akredytacyjną go uzyskać. 

produkty

Certyfikacja CE – w jaki sposób uzyskać certyfikat zgodności? 

Producenci produktów podlegających oznakowaniu CE ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność towaru z wymogami. W tym celu konieczne jest potwierdzenie zgodności towaru z wymogami obowiązującymi w UE. Można tego dokonać samodzielnie, ale o wiele bezpieczniej jest zgłosić się do jednostki certyfikującej, która na podstawie dostarczonej dokumentacji przeprowadzi audyt oraz zweryfikuje poprawność zgodności. 

Oprócz tego konieczne jest skomplementowanie dokumentacji technicznej, która będzie wskazywała zgodność towaru z wymogami UE. 

Jednym z najważniejszych dokumentów, który stanowi podstawę do przyznania certyfikatu CE jest opracowana i podpisana deklaracja zgodność UE

Dopiero na podstawie dokumentacji potwierdzającej zgodność towaru z wymogami i standardami stawianymi przez Unię Europejską, możliwe jest umieszczenie znaku CE na produkcie.